Splošni pogoji – KARTICA UGODNOSTI KEA

 1. Splošni pogoji so podlaga za poslovanje s KARTICO UGODNOSTI KEA, ki se uporabljajo pri družbi KEA d.o.o., Lokarje 1A, 3230 Šentjur.
 2. KARTICA UGODNOSTI KEA omogoča ugodnosti pri nakupih v poslovalnicah družbe KEA d.o.o. in obveščanje kupcev o informacijah povezanih s posameznimi nakupi oz. ponudbo.
 3. Za pridobitev pravice do uporabe KARTICE UGODNOSTI KEA je dolžan uporabnik (član) pravilno izpolniti pristopni obrazec. S podpisano izjavo na obrazcu se vsak podpisnik zaveže k poznavanju in spoštovanju določil o poslovanju, ki so navedena v nadaljevanju. Pristopni obrazci se arhivirajo.
 4. Član lahko postane vsaka fizična oseba (upokojenec), ki izpolnjuje pogoje oz. predloži upokojensko izkaznico in pravilno izpolni pristopni obrazec in ga odda v eni izmed poslovalnic družbe KEA d.o.o.. Oseba, ki oddaja pristopni obrazec soglaša s tem, da pooblaščena oseba pred sprejemom pristopne izjave preveri njegovo istovetnost. Če odkloni preverbo istovetnosti, lahko pooblaščena oseba zavrne sprejem pristopne izjave.
 5. Osebi, ki izpolnjuje pogoje in pravilno izpolni obrazec, družba KEA d.o.o. izda KARTICO UGODNOSTI KEA. Izdaja kartice je za člana brezplačna.
 6. S pravilno izpolnitvijo pristopnega obrazca za pridobitev KARTICE UGODNOSTI KEA ter izdajo KARTICE UGODNOSTI KEA, stranki skleneta pogodbeno razmerje, skladno s katerim ima član pravico koristiti ugodnosti, ki jih omogoča KARTICA UGODNOSTI KEA, družba KEA d.o.o. pa lahko obdeluje podatke povezane s KARTICO UGODNOSTI KEA pri svojem poslovanju, ter lahko pri tem za člane pripravlja prilagojene ponudbe oz. dodatne ugodnosti, rešuje reklamacije v zvezi s posamezno transakcijo povezano z uporabo kartice, pošilja obvestila članom ipd..
 7. KARTICA UGODNOSTI KEA je veljavna do pisnega preklica s strani družbe KEA d.o.o. ali do pisnega preklica s strani člana. Z dnem preklica se šteje, da je pogodbeno razmerje med strankama prenehalo. Rok za uveljavljanje reklamacije v zvezi s pogodbenim razmerjem oz. posamezno transakcijo določajo predpisi. Ob preklicu član izgubi pravico do koriščenja vseh bonitet povezanih s KARTICO UGODNOSTI KEA.
 8. Ugodnosti povezane s KARTICO UGODNOSTI KEA se lahko koristijo le v primeru, ko član pred plačilom blaga na blagajni predloži KARTICO UGODNOSTI KEA. Kasneje ni mogoče izkoristiti ugodnosti povezanih s KARTICO UGODNOSTI KEA.
 9. Nakupi povezani s KARTICO UGODNOSTI KEA se beležijo, zbrani podatki pa se lahko uporabljajo tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Družba KEA d.o.o. se zavezuje podatke povezane s KARTICO UGODNOSTI KEA hraniti in uporabljati skladno s predpisi in podanimi privolitvami. Podlage, načini obdelave ter pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri Kea d.o.o. so objavljeni na spletni strani KEA d.o.o.. Za potrebe izvajanja programov, analiz in različnih ponudb oz. poizvedb lahko družba KEA d.o.o. sodeluje tudi z zunanjimi partnerji, s katerimi pa mora imeti sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.
 10. Član Imetnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da izdajatelj trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke povezane s KARTICO UGODNOSTI KEA. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Prav tako preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja na temelju drugih podlag (npr. zakona, pogodbe itd.).
 11. Izgubo ali krajo KARTICE UGODNOSTI KEA mora član sporočiti po elektronski pošti (email:simona.draskovic@kea.si ) ali po pošti na naslov KEA d.o.o., Lokarje 1A, 3230 Šentjur.
 12. Član lahko kadarkoli prekliče svojo pristopno izjavo tako, da pošlje preklic po pošti na naslov KEA d.o.o., Lokarje 1A, 3230 Šentjur.
 13. Član je dolžan družbi KEA d.o.o. posredovati spremembo svojih osebnih podatkov. To lahko stori po elektronski pošti (email: simona.draskovic@kea.si) ali po pošti na naslov KEA d.o.o., Lokarje 1A, 3230 Šentjur.
 14. Družba KEA d.o.o. lahko spremeni pravila za izdajo in uporabo KARTICE UGODNOSTI KEA. Vse spremembe bo družba KEA d.o.o. javno objavila na svojih spletnih straneh. Če član uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se šteje, da se z njimi strinja.
 15. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev prenehajo veljati dosedanji Splošni pogoji poslovanja KARTICE UGODNOSTI KEA. Novi splošni pogoji veljajo do spremembe oziroma preklica.